Categories
规律成语

能柔能刚

[成语解释] 柔:温和;刚:刚强。指可以温和也可以 […]

Categories
唐朝成语

冯唐已老

[成语解释] 汉朝冯唐身历三朝,到武帝时,举为贤良 […]

Categories
三国成语

旁收博采

[成语解释] 广泛收集采纳。 [典故出处] 明·胡 […]

Categories
规律成语

胡天胡帝

[成语解释] 胡:何;帝:指天神。什么是天,什么是 […]

Categories
唐朝成语

呕心沥血

成语名称:呕心沥血 成语读音:ǒu xīn lì […]

Categories
季节成语

春寒料峭

Estimated read time 1 min read

春寒料峭 [chūn hán liào qiào] […]